Základní kmen: Gynekologicko-porodnický

I.a

Část I.

a) povinná odborná praxe v oboru

Obor

Délka praxe v měsících

1. anesteziologie a intenzivní medicína

2

2. chirurgie

2

3. vnitřní lékařství

2

4. gynekologie a porodnictví

Je-li školenec zařazen ve specializačním oboru lékařská genetika, může maximálně 6 měsíců z 24 měsíců povinné odborné praxe v oboru kmene rámci základního gynekologicko-porodnického kmene absolvovat v akreditovaném zařízení pro tento specializační obor.

24

včetně účasti na vzdělávacích aktivitách uvedených v bodu b)

I.b

Část I.

b) vzdělávací aktivity u pověřených organizací

Kurzy

1. kurz Lékařská první pomoc

2. kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace

3. kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí

4. kurz Radiační ochrana

5. kurz Základy gynekologie a porodnictví