Specializovaný výcvik: Dermatovenerologie

I.a

a) povinná odborná praxe v oboru dermatovenerologie

Akreditované zařízení

Počet týdnů

dermatovenerologie – lůžkové oddělení nebo ambulantní provoz lůžkového pracoviště s akreditací I. nebo II. nebo III. typu nebo dětská dermatovenerologie

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem dermatovenerologie nebo dětská dermatovenerologie

min. 84
(tj. 21 měsíců)

včetně účasti na vzdělávacích aktivitách uvedených v bodu 2.3

z toho

dermatovenerologie – lůžkové oddělení pracoviště s akreditací II. nebo III. typu

8

vybraná specializovaná pracoviště dermatovenerologie
s akreditací I., II. nebo III. typu s níže uvedeným zaměřením

35
(tj. 8,75 měsíců)

 

z toho

dermatologická alergologie a imunologie a profesionální dermatózy

6

dermatologická fotobiologie

2

dermatologická mykologie

1

dermatologická onkologie

4

dermatologická angiologie

4

dětská dermatovenerologie

4

korektivní dermatologie

4

venerologie

8

dermatohistopatologie

2

infekční lékařství

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem infekční lékařství

2

lékařská mikrobiologie

poskytovatel zdravotních služeb musí splňovat podmínky stanovené vzdělávacím programem lékařská mikrobiologie

1

I.b

b) povinná odborná doplňková praxe v oboru dermatovenerologie

Akreditované pracoviště

Počet týdnů

dermatovenerologie – ambulantní oddělení pracoviště s akreditací I., II. nebo III. typu

9

II.a

a) účast na vzdělávacích aktivitách je povinná v tomto rozsahu:

a1) všechny níže uvedené kurzy pro lékaře, kteří byli zařazení do vlastního specializovaného výcviku bez absolvování níže uvedených kurzů,

a2) kurzy Lékařská první pomoc, Základy zdravotnické legislativy, etiky
a komunikace, Radiační ochrana a Základy dermatovenerologie pro lékaře, kterým uplynulo od absolvování těchto kurzů více než 5 let, a

a3) kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí pro lékaře, kterým uplynulo od absolvování tohoto kurzu více než 10 let.

Kurzy

Počet hodin

kurz Lékařská první pomoc

20

kurz Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace

12

kurz Prevence škodlivého užívání návykových látek (NL) a léčba závislostí

4

kurz Radiační ochrana

4

kurz Základy dermatovenerologie

40